Företagsförvärv

Advokatbyrån har lång erfarenhet av att biträda som kvalificerad rådgivare vid såväl nationella som internationella företagsförvärv. Byrån hjälper till med allt från den initiala planeringen och projekteringen av förvärvet, due diligence (bolagsgranskning) samt efterföljande förhandling och transaktionsavtal.


Kommersiell avtalsrätt

Advokatbyrån granskar, upprättar och förhandlar alla typer av kommersiella avtal såsom t.ex. agent- och distributionsavtal, leverans- och inköpsavtal, konsultavtal samt samarbetsavtal.


Bolagsrätt

Advokatbyrån har gedigen erfarenhet av att hjälpa små, medelstora och noterade företag med

  • bolagsbildning
  • kapitalanskaffning
  • nyemissioner
  • incitamentsprogram
  • aktieägaravtal
  • styrelse- och bolagsstämmofrågor samt frågor kring generationsskifte.

Därtill anlitas byrån ofta som ordförande eller sekreterare i samband med bolagsstämmor. Byrån har även erfarenhet av notering av bolag.


Kommersiella hyresavtal

Advokatbyrån biträder fastighetsägare med att granska, upprätta och förhandla kommersiella hyresavtal samt lämnar juridisk rådgivning rörande alla typer av lokalhyresfrågor.